Opgaver til kapitel 3

OPGAVE 1

Socialt arbejde uden for Danmark – et komparativt perspektiv

Formål: 

Opgaven er en analyseopgave, der har til formål at træne teori og begrebsanvendelse på konkrete organisationer og skabe refleksion over betydningen af den samfundsmæssige kontekst for professionens udvikling.

Underviserinstruks:

Udvælg et antal praktikrapporter fra databasen, der repræsenterer organisationer i lande fra forskellige verdensdele.  Nedsæt studiegrupper, og lad hver gruppe arbejde med en af de valgte praktikrapporter. Opgaven egner sig både til holdfremlæggelse og skriftlig afrapportering.

Opgaveformulering:

1) Sæt jer ind i den valgte organisation med udgangspunkt i praktikrapporten og eventuelt organisationens hjemmeside. Hvad er organisationens formål, opbygning, og hvilke målgrupper og sociale problemer arbejder den med?

2) Lav en analyse af organisationen, og diskuter på den baggrund, hvor I ville indplacere den i figur 1 og 2.

 

OPGAVE 2

Indsatser, metoder og redskaber i socialt arbejde

Formål:

Opgaven er en analyse- og inspirationsopgave, der har til formål at skabe bevidsthed om muligheder og begrænsninger i anvendelsen af forskellige indsatsniveauer, metoder og redskaber i socialt arbejde.

Underviserinstruks:

Udvælg et antal praktikrapporter i databasen, eller lad de studerende selv vælge efter interesse.

Opgaveformulering:

1) Sæt jer ind i den valgte organisation med udgangspunkt i praktikrapporten og eventuelt organisationens hjemmeside. Identificer hvilke indsatsniveauer, metoder og/ eller redskaber organisationen arbejder med.

2) Diskuter, hvor I ville placere organisationens arbejde inden for det, Payne kalder henholdsvis den individualistisk-reformistiske tilgang, den refleksiv-terapeutiske tilgang eller den socialistisk-kollektivistiske tilgang.

3) Diskuter, hvilke muligheder og begrænsninger de tre forskellige tilgange vil have i en dansk sammenhæng.

 

 

Tværgående studieaktiviteter

Det tværprofessionelle møde – simulationsøvelse med brug af iPad-optagelse

Formål:

Formålet med øvelsen er at skabe refleksion over muligheder og udfordringer i det tværprofessionelle samarbejde og at træne færdigheder som mødeledelse, konflikthåndtering og udøvelse af helhedssyn.

Underviserinstruks:

Holdet deles op i grupper, der arbejder med en eller flere cases. Det kan eventuelt være cases, de studerende selv har produceret. Casen skal omhandle en familie eller et enkelt individ, der har komplekse sociale problemer, hvis løsning forudsætter et tværprofessionelt samarbejde. Der afsættes 4 lektioner, hvor de studerende træner i at omsætte casen til et tværfagligt møde via rollespil (situeret læring). Herefter optager de studerende mødet på iPad, så de kan ”fryse” sekvenser, der illustrerer de færdigheder, øvelsen lægger op til at øve.

Opgaveformulering:

1) Læs casen grundigt igennem, og gør notater om de forskellige professionelles rolle, funktion og opgave i forhold til den eller de borgere, casen omhandler.

2) Diskuter i gruppen, hvilke faglige perspektiver og handlemuligheder de forskellige mødedeltagere kan have. Fordel rollerne blandt gruppemedlemmerne.

3) Lav en ”drejebog” for mødets afvikling. Drejebogen skal give en overordnet skitse for mødets forløb. Dvs. hvilken type møde er det mere specifikt (fx rehabiliteringsteam, netværksmøde, underretningsmøde); hvad er dagsordenen for mødet; hvordan får I de specifikke læringsmål som mødeledelse, helhedssyn og konflikthåndtering i spil? Drejebogen skal tegne de store linjer og skal med andre ord ikke være et detaljeret manuskript med replikker.

4) Lav et par gennemspilninger af mødet, inden det optages på iPad. Husk, man kan lære af både gode og dårlige eksempler! Det er med andre ord ikke et mål at gennemføre det perfekte møde, men at illustrere muligheder og udfordringer i mødet.

5) Efter optagelsen kigger gruppen den igennem og udvælger 3-4 klip af et par minutters varighed. Klippene fremlægges efterfølgende på holdet sammen med gruppens refleksioner over mødet.