Opgaver til kapitel 4

OPGAVE 1

Opgave om diskriminationstegn på organisationsniveau

Formål:

Formålet med opgaven er dels at bevidstgøre deltagerne om tegn på diskrimination i organisationer, dels at sætte deltagernes viden om politikker og lovgivning på området i spil.

Underviserinstruks:

Opdel holdet i grupper, og lad dem undersøge (nogle af) spørgsmålene nedenfor. Grupperne kan undersøge deres egen uddannelsesinstitution eller institutioner, hvor der arbejdes med sociale problemer. Der kan også arbejdes enkeltvis med den studerendes praktikinstitution. Opgaven kræver hjemmearbejde og tid til empiriindsamling. De studerende kan fremlægge mundtligt på holdet, eller der kan udarbejdes en skriftlig opgave.

Opgaveformulering:

1. Undersøg ved hjælp af statistik, dokumenter, interviews og/eller observation følgende forhold:

 • Har organisationen en formuleret politik omkring ligestilling, ikke-diskrimination, inklusion eller lignende? I givet fald, hvad indeholder den, og hvordan bliver den implementeret?
 • Hvordan er adgangsforholdene og de fysiske rammer for kørestolsbrugere og mennesker med fysiske funktionsnedsættelser?
 • Hvordan er sammensætningen blandt ansatte og/eller studerende, hvad angår alder, køn, social baggrund, etnicitet?
 • Ses der i forbindelse med gruppedannelser (uddannelsesinstitution) eller arbejdsgrupper (anden institution) tegn på marginalisering af studerende/ansatte på baggrund af alder, køn, social baggrund, etnicitet, funktionsnedsættelse eller andet?
 • Ses der i forbindelse med deltagelse i andre aktiviteter af social eller faglig karakter tegn på marginalisering af studerende/ansatte på baggrund af alder, køn, etnicitet, funktionsnedsættelse eller andet?

2. På baggrund af gruppens undersøgelse skal I redegøre for, hvordan et eller flere ’fund’ kan forstås. Inddrag viden og teori om marginalisering og/eller diskrimination.

3. Undersøg, hvilke regler på nationalt eller internationalt niveau der er gældende for disse forhold.

 

OPGAVE 2

Refleksionsopgave om livssyn og åndelige/religiøse værdier

Formål:

Formålet med opgaven er at styrke deltagernes bevidsthed om eget livssyn og værdier med henblik på at øge kompetencen til at møde borgere med en (anden) åndelig/religiøs anskuelse.

Instruktion til underviseren:

 1. Som en del af forberedelsen til undervisningen nedskriver hver enkelt deltager tanker og refleksioner på baggrund af afsnittet i kapitel 4 om ‘Religion, åndelighed og livssyn – en del af socialt arbejde?’ på side 121 til 125. Notaterne skal medbringes til undervisningen.
 2. Der vises en film, eksempelvis Niels Østergårds ’Kort film om tro’, som kan ses på Filmcentralen: http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/kort-film-om-tro.
 3. Efter visningen deler deltagerne deres tanker og refleksioner med hinanden i mindre grupper på højst 4 personer, og der samles op i plenum.

Opgaveformulering:

 1. Inden undervisningen skal du nedskrive tanker og refleksioner på baggrund af afsnittet i kapitel 4 om ’Religion, åndelighed og livssyn – en del af socialt arbejde?’ på side 121 til 125. Skriv ca. en A4 side. Skriv også om dit eget forhold til åndelighed og religion. Notaterne skal medbringes til undervisningen.
 2. Under og lige efter den film, der vises i undervisningen, udbygger du dine noter.
 3. I de efterfølgende gruppedrøftelser skal I dele jeres tanker og refleksioner med hinanden. Tal i første omgang i rundeform, hvor I ikke kommenterer det, I siger hver især. Derefter kan I gå over til at udveksle synspunkter, men hold jer til åbne spørgsmål, og undgå kritiske kommentarer.

Supplerende materiale:

http://www.religion.dk/

Askeland og Døhlie (2013) Contextualizing international social work: Religion as a relevant factor. I: International Social Work. Sage Publications.

Skriv et svar